یک سند تاریخی از تاسیس درمانگاه در چوپانان

نامه ای به امضای مالکین چوپانان، آشتیان و حجت آباد
که تصمیم میگیرن به شورای روستا وام بدن تا درمونگاه بسازه
بنظر مربوط به سال ۱۳۲۲ باشه

روحشون شاد
منبع : کانال تلگرامی ذبیگرام
احتمالا تاریخ صحیح سند ۱۳۳۳/۱۰/۲۳