آغاز برداشت مکانیزه جو

spx?Quality=100&width=250&ImageURL=\portals\20\pic%20khabar%20bardasht%20jo%2002.98.jpg

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در اردیبهشت ماه سال جاری برداشت مکانیزه محصول جو با استفاده از چهار دستگاه کمباین جاندیر مهاجر در سطح 360 هکتار از اراضی مزارع روستاهای چوپانان و دق سرخ انارک آغاز گردید. پیش بینی می شود از این سطح میزان 1500 تن محصول جو برداشت گردد.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است