بارندگی خوب در چوپانان

آمار بارش قابل اندازه گیری روز گذشته (پنجشنبه مورخ ۹۸/٣/٩) در ایستگاه های شهرستان نایین

سپرو: ۸/۵ میلیمتر
چوپانان: ۲/٧ میلیمتر
نایین: ۱/٨ میلیمتر
انارک: ۱ میلیمتر

اداره_هواشناسی_نایین