نائین جزء ۴ شهرستان تصادف خیز استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
∆-کاهش آمار تصادفات منجر به فوت استان اصفهان ماحصل تصمیم‌گیری برای اساس مدل‌های علمی همه دستگاه‌ها در اجرای تصمیمات مربوطه است.
∆-حدود ۵۰ درصد از تصادفات فوتی در ۴ شهرستان اصفهان، کاشان، شاهین‌شهر و نایین رخ داده است.