آرامگاه پاکبان مهاجر افغان چوپانان
آرامگاه مرحوم ایوب امینی مهاجر افغان که در چوپانان ازدواج کرد و سالها خدمات پاکبانی را به مردم ارائه کرددر قسمت غرب قبرسنان بهشت سجاد چوپانان