یک سند معامله املاک قدیمی درچوپانان با خط و انشاء ملا


این هم سند دیگری به خط وامضای مرحوم ملا وعدد۲۲ بالای امضا
با تشکر از آقای عباس زاهدی که تصویر این سند را به چوپانان آباد ارسال فرمودند