۲۷ نفر برای نمایندگی در مجلس  نامزد شدند

 با پایان آخرین روز ثبت نام؛ 27 نفر از حوزه انتخابیه شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک برای انتخابات پر شور ۹۸ ثبت نام کرده اند./خبرگزاری خور

آقای حبیب اله عرب بافرانی

آقای حسین حسنی بافرانی

 آقای محمدرضا فیروزیآ

آقای حسین عابدی جلال آباد

 آقای  هادی کوشک

 خانم زینب صابر

 آقای محسن صمدی

 آقای محمود اشکستانی

 آقای سیدابوالفضل رضوی

خانم الهام آزاد

 خانم کوکب فائز

 خانم حوریه کلانتر نیستانکی

 آقای سیامک تحویلی نائینی

 آقای جمال بافرانی

 آقای سیدجعفر موسوی نیستانکی

 آقای عباسعلی پوربافرانی

 آقای محمدرضا فردین

 آقای قدمعلی بافرانی

 آقای سیدعلی مرتضوی نصیری

آقای سعید ذاکری

 آقای مجتبی اقبال

 آقای حسن جلال

 آقای حسین سعیدی

 آقای روح اله دهقانی فیروزآبادی

 آقای محمدهدا عبائی محمدی

آقای محمدرضا مفیدیان نائینی

آقای سیدمهدی موسی کاظمی