آثار یک جاده قدیمی سنگفرش در اطراف چوپانان
آقای صمیمی گزارش زیر را در پست اینستاگرام خود منتشر کردند
ضمن تقدیر از زحمات آقای صمیمی به خاطر کشف آثار بکر در اطراف چوپانان؛ اگر  آقای صمیمی موقعیت اینگونه مکان ها را دقیقا روی نقشه مشخص می کردند کار را برای محفقین آسانتر می کردند