تاریخ صحیح احداث کاروانسرای مشجری
دوست عزیز جناب مستقیمی
بازهم لازم شدتوضیحی خدمتتان تقدیم دارم
بنای کاروانسرای مشجری درست ۱۳۲سال قبل ودرچهل ودومین سال سلطنت ناصرالدین شاه بنا گردیده ونه عصرصفوی.بر سنگ نبشته ای ازمرمر سبز به ابعاد ۳۰×۶۵برسینه ی دیوارایوان روبروی درب ورودی این ابیات به چشم می خورد
عاقلان دیدنددنیانیست بنگاه خلود
باری اندروی نورزیدندسودای ثبات
لیک ازاین دیردودرهرکس به تلخی درگذشت
نام نیکش زنده ماندلاجرم بعدازممات
همچوحاجی مهدی آن مردخدا کزفرط خیر
زین بنای نیک پی گردیداهل التفات
خامه اقبال درتاریخ اتمامش نوشت
(  ماندازمهدی به دنیا باقیات الصالحات)
این سنگ نوشته درسال۱۳۸۵توسط نا جوانمردی به سرقت رفت طبق تاریخ نقر شده براین سنگ نفیس تاریخ اتمام بنا به حروف جمل'ابجد'از مجموع کلمات مصراع آخر عدد۱۳۰۹ استخراج میگردد که تاامروز۱۴۴۱ میشود۱۳۲سال که سال چهل ودوم سلطنت نصرالدین شاه بوده
من خودم سنگ تاریخ فوق رازمانی که نصب بوددیده ام وابیات نقر شده برآن راثبت وضبط نموده ام 
محض اطلاع ودر صورت لزوم اصلاح متن از نظر تاریخی به عرض رسید 
عباس زاهدی ۹۸/۱۰/۵