کندن درختان کنار خیابان کاری درست یا غلط؟!

به گزارش کانال دهیاری و شورای چوپانان تعدادی از درخت های کنار خیابان برای بازسازی جوی آب کنده شده که با مخالفت گروهی از مردم طرفدار  محیط زیست واقع گردید و دیروز جو روستا متشنج بود
ذبیگرام نوشت: در ادامه‌ی داستان بهسازی جوبه و پیاده‌رو خیابون اصلی، درختای بعضا ۲۰ ساله‌ی کنار جوبه کنده شده که اعتراض جمعی از اهالی را بدنبال داشت و عصر امروز فضای داغ و ملتهبی به خیابون اصلی داده بود... 
معترضین به کندن درختان سبز معترض بودند و غصه‌ی درختا و سرسبزی خیابونا مخوردن... مگه ما چقدر زنده‌ایم که ۲۰ سال دگه بشینیم تا باز یه درخت سبز بشه؟ چرا باید درختی که چندین سال تیمار شده تا قدکشیده را به این راحتی بکنیم؟ 
و اما
همسایگان جوبه بنظر راضی میان. گویا ریشه‌ی درختا جوبه را شکسته بود و انحراف آب و نم بسمت خونه‌هاو دکونا خرابیهایی را براشون به بار اورده بوده... 
درختای کنده شده دورریز نبودن. همشون جاهای دگه کاشته شدند و ازش استفاده مشه. اما بحث سرسبزی خیابون اصلی همچنان مطرحه