چوپانان ۱/۸ میلیمتر باران بارید

زارع نژاد هواشناسی:
آمار بارش ثبت شده در ایستگاه های شهرستان نایین طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۶:٣۰ صبح امروز جمعه مورخ ۹۸/١٢/٢

خاروان: ۷/٢ میلیمتر
بلان: ۶/۶ میلیمتر
هماباد: ۳ میلیمتر
سپرو: ٢/٢ میلیمتر
مظفرآباد: ۲ میلیمتر
کدنوئیه: ۲ میلیمتر
نایین: ١/۸ میلیمتر
چوپانان: ۱/٨ میلیمتر
اله آباد: ۱/۵ میلیمتر
هندچوئیه: ۱ میلیمتر
ورپشت: ۰/۸ میلیمتر

انارک: ۰/۵ میلیمتر

اداره_هواشناسی_نایین