دومین نماینده زن از حوزه نأئین از مشروطیت تا کنون

الهام آزاد.

چچدومین. نماینده زن از حوزه نأئین از مشروطیت تا کنون وارد مجلس قانون گذاری کشور شد اولین نماینده خانم دکتر طبا بود که در اواخر دوره پهلوی نماینده مردم در مجلس شورای ملی شد و سوم اسفند ۹۸ نیز خانم الهام آزاد توانست اکثریت آرای مجلس شورای اسلامی را بدست آورد برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم
جزئیات رأی مردم چوپانان بنا به گزارش کانال تلگرامی چوپانان به شرح زیر است:رای چوپونون
مجموع496
الهام آزاد 312
دکترفردین 83
دکترحسنی68
قاضوی 14
خانم فائز1
موسوی1
باطله11