۱/۳ میلیمتر باران ۹۸/۱۲/۶
  وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
 بروزرسانی در: ۱۸:۳۰-۱۳۹۸/۱۲/۰۶
 دمای هوا: 18.2 درجه
 نم نسبی : 52 درصد 
  سرعت باد : 4متر برثانیه (14km/h )   
جهت باد :90 درجه  شرقی
  دید افقی : 0متر
وضعیت 24 ساعت گذشته 
 میزان بارش: 1.3 میلی متر  
 کمینه :5 درجه
 بیشینه:25.9 درجه 
  @Irimo_metbot