قابل توجه پسته کاران در مورد محلول پاشی تورم جوانه ها

پسته کاران عزیز سلام 
هم اکنون زمان محلولپاشی اولیه در زمان تورم جوانه ها با فرمول زیر  می باشد.
۱- کلات کلسی بور ۲در هزار
۲-کلات روی  ۱/۵ در هزار 
۳-اوره ۳ در هزار

منبع :پیش بینی هوای خوروبیابانک