تصاویر زیر خاکی از منطقه ۱۳۵۴


 
چوپانان از مشرق
خیابان قدیمی چوپانان 
انارک
نخلک