کار زیبا گروهی برای معرفی چوپانان

]
با تشکر از استاد آقا مهدی افضل که این ویدئو را در اختیارمان قرار دادند