۱۴ اردیبهشت ۱/۴ میلیمترباران بارید

   وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
 بروزرسانی در: ۱۳:۳۰-۱۳۹۹/۰۲/۱۵
 دمای هوا: 31.3 درجه
 نم نسبی : 12 درصد   سرعت باد : 3متر برثانیه (11km/h )   
 جهت باد :250 درجه غربی
  دید افقی : 0متر
 وضعیت 24 ساعت گذشته 
 میزان بارش: 1.4 میلی متر کمینه :13.3 درجه
بیشینه:33 درجه 
@Irimo_metbot