استقراراولین محموله گاز درایستگاه چوپانان


اولین محموله گاز درایستگاه چوپانان مستقرشد،
 بقایی اپراتورایستگاه گاز دخترچوپانان افزوددرروزعیدفطر،باحضور مسئولین استان اصفهان وشهرستان نائین،توسط آقای پوربافرانی نماینده محترم مردم نایین وخوروبیابانک درمجلس افتتاح خواهدشد.


منبع: صمیمی خبرگزاری چوپانان