مصاحبه دکتر مرصاد مستقیمی با استاد راهی در وادی شعر(۱)
[http://www.aparat.com/v/ST37Z]