صورت جلسه ساخت درمانگاه توسط مالکین چوپانان


با تشکر از آقای مختار به علت انتشار این سند