کانسار کالکافی


در فاصله 35 كیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.این كانسار در حقیقت یك كانسار مس ...


- موقعیت جغرافیایی:

در فاصله 35 كیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.

زمین شناسی:

 این كانسار در حقیقت یك كانسار مس و مولیبدن پورفیری طلادار است. بررسی های اولیه                                                میزان 345 میلیون تن كانسنگ با عیار میانگین 25/0 درصد مولیبدن و 2/0 تا 5/0 گرم                                                      در تن طلارا در این كانسار پیش بینی نموده است.

   طی اكتشافات اخیر زونهای طلادار قابل توجهی بصورت رگه های سیلیسی شبكه های                                                رگچه ای با عیار 5/0 تا 25 گرم در تن طلا در این كانسار تعیین شده است. در حال حاضر                                           بررسی های اكتشافی در مرحله تفصیلی در این كانسار در حال انجام است كه شامل                                                    گسترش عمقی زونهای طلادار است.

منبع: پایگاه ملی داده ها
تاریخ ورود مقاله : ۱۳۸۸ یکشنبه ۳ خرداد