آخرین قیمت زمین و خانه در چوپانان

طبق مطالعات محلی كه در هفته گذشته در چوپانان داشتم معاملات زیر آخرین قیمت زمین و خانه در چوپانان است 

1- معامله یك بار بند به مساحت 400 متر مربع در خیابان اصلی كوچه عباس عظیمی یا كوچه حسن قدرت به قیمت 40 ملیون تومان 
 
2- معامله یك منزل كوچك به مساحت 120 متر مربع در كوچه باقر سیاه به قیمت 12 ملیون تومان 

3- معامله یك قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع در كوچه دوتا مانده به آخر چوپانان نزدیك ورزشگاه به قیمت 12 ملیون تومان