نویسنده: غلامعلی صمیمی
دالان صفه كه در اصطلاح محلی چوپانان به ان صفه درو (sofe daroo)میگویند در فاصله 35 كیلومتری چوپانان و10كیلومتری مشجری دردامنه كوهی واقع است.

این غار كه دراصل یك دالان بزرگی است وایوان ورودی ان كه بشكل یك صفه است وارتفاع حدود10متری دارد وبخاطر همین صفه بزرگی كه دارد صفه درو گویند.موقعیت این كوه در كنار دشت بزرگی است بانام قدومه چینا كه دارای پوشش گیاهی متنوعی است از جمله آویشن،قدومه (تخمه سرخو).

درداخل دالان این صفه گیاهان ترشو زیاد می رویند.واستراحتگاه گوسفندان وحش نیز میباشد.درروبروی این غار درفاصله ای نه چندان دور معادن طلای خونی وكال كافی وجود دارد.

نقل از:http://choopananvatan.blogfa.com/


دالان صفه كه در اصطلاح محلی چوپانان به ان صفه درو (sofe daroo)میگویند در فاصله 35 كیلومتری چوپانان و10كیلومتری مشجری دردامنه كوهی واقع است.

این غار كه دراصل یك دالان بزرگی است وایوان ورودی ان كه بشكل یك صفه است وارتفاع حدود10متری دارد وبخاطر همین صفه بزرگی كه دارد صفه درو گویند.موقعیت این كوه در كنار دشت بزرگی است بانام قدومه چینا كه دارای پوشش گیاهی متنوعی است از جمله آویشن،قدومه (تخمه سرخو).

درداخل دالان این صفه گیاهان ترشو زیاد می رویند.واستراحتگاه گوسفندان وحش نیز میباشد.درروبروی این غار درفاصله ای نه چندان دور معادن طلای خونی وكال كافی وجود دارد.