نمیذارم دیگه تنهات چوپونون   
                                                   
                                                                                   عكس ازآرمین عسكری                        

 چی نشستی وخی از جات چوپونون          دستمو بگیــــر تو دستات چوپونون

 یه سری بریم تو باغــــــات چوپونون           می‌خوام درد دل کنم بات چوپونون

                                  نمیذارم دیگه تنهات چو پونون  شعر از استاد مستقیمی      

                منتظر مقالات كارشناسانه شما همشهری خوبم برای انتشار و همفكری هستم