گیاهان کویری -طبیعت زیبای چوپانان -اردیبهشت 93


عکاس: زینت مستقیمی