شنبه 17 خرداد 1393

بسمه تعالی

نقل از: http://choopanan.com/

لیست اسامی وحق السهم مالکین روستای حجت اباد چوپانان

بدینوسیله جهت تشکیل تعاونی کشاورزی روستای حجت اباد توجه مالکین محترم را به نکات زیر جلب نموده ،خواهشمند است پس از مطالعه چنانچه درحق السهم یا موارد مندرج زیر اعتراض دارند با تلفنهای آقایان  پورحیدری (09131190178) وعباس زاهدی(09133515538) وعباس صادق محمدی (09138497868) تماس گرفته تا رفع اشکال گردد.

1_حق السهم هریک از مالکین براساس سهم آبه تعیین گردیده است.

2_چنانچه حق السهم هریک از شرکاء صحیح وبلااشکال است مقابل نام خود را امضاء فرمایید.

3_آقایان ابوالقاسم پورحیدری،عباس زاهدی ،محمدمستقیمی،کیکاووس عسکریان ،خانم پری سیما طباطبایی انارکی،بعنوان هیئت موسس پیشنهاد میگردند تا اقدامات لازم حهت تاسیس تعاونی رابعمل آورند.

4_آقای عباس صادق محمدی فرزند مرحوم کدخدا جهت پیگیری امور ثبتی شرکت معرفی وامضاء نامبرده مورد تایید شرکاست.

5_هیئت مدیره ومدیرعامل پس از انجام مقدمات کار وطبق روال سازمان تعاون متعاقبا تعیین خواند گردید.

6_امضاء هریک از شرکاء در مقابل نامشان به معنی تایید موارد فوق واجازه اقدام درجهت تاسیس تعاونی می باشد.


 ردیف نام مالک حق السهم حبه حق  آبه ساعت امضاء وتلفن مالک
 1 ورثه مرحوم میر سیدعلی طباطبایی انارکی 18 36 
 2 آقای ابوالقاسم پورحیدری 18.5 37 
 3 ورثه مرحوم میرسیدمحمد طباطبایی انارکی 8.5 17 
 4 آقای حسن آقا عمادی 8 16 
 5 ورثه مرحوم حسن عسکریان  یاور 6 12 
 6 ورثه مرحوم عباس هدایت جلوه بشیر 6 12 
 7 ورثه مرحوم ابراهیم حاج بافری 5 10 
 8 ورثه مرحوم باقرکلباسی 5 10 
 9 آقای علیجان طاهر 5 10 
 10 ورثه مرحوم میرزا مهدی مستقیمی 4 8 
 11 آقای اکبر ملک 4 8 
 12 ورثه مرحوم عبدالرحیم زاهدی 3 6 
 13 آقای محمدعلی بقایی 3 6 
 14 ورثه مرحوم حاج مهدی برادران 3 6 
 15 ورثه مرحوم باقر طاهری 3 6 
 16 اقدس عظیمی(همسر عبدالرحیم یزدانفر) 3 6 
 17 بلقیس یزدانی 3 6 
 18 ابوالقاسم جلالپور 3 6 
 19 کوکب پارباد(ورثه مرحوم علی ثابتی 3 6 
 20 آقای عباس جلالپور فرزند محمدعلی 3 6 
 21 خانم جواهر مستقیمی 2.5 5 
 22 آقای علیرضا نجفیان 1.5 3 
 23 حسین هدایت 1 2 
 توضیح اینکه مدار آب 10 روزه میباشد.
 120 حبه 240ساعت