1.8 میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان تحت تاثیر فرسایش بادی است

اصفهان- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی استان تحت تاثیر فرسایش بادی است.

به گزارش ایرنا، محمد حسین شاملی روز پنجشنبه در کار گروه بیابانزدایی استان اصفهان افزود: انارک، چوپانان و آران و بیدگل از مهمترین مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان است.

وی گفت: در اصفهان یک میلیون و نود هزار هکتار کانون های فرسایش بادی وجود دارد.

وی با اشاره به نقش فعالیت های انسانی در تخریب منابع طبیعی افزود: در شرق اصفهان هفت هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی توسط معدنداران گچ تخریب شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه بیابانزایی چالش قرن اخیر است، ادامه داد: بسیاری از فعالیت های بشر باعث می شود که طبیعت از حالت پایداری خارج شده و به سمت تخریب منابع طبیعی پیش رود.

شاملی اضافه کرد: استان اصفهان 10 میلیون و 700 هزار هکتار وسعت دارد که 30 درصد آن را مناطق بیابانی تشکیل می دهد.

وی وضعیت زمین، فقدان پوشش گیاهی و برداشت بی رویه از منابع آب را از عوامل موثر در ایجاد پدیده گرد و غبار در استان اصفهان عنوان و تصریح کرد: ایجاد کمربند سبز در دستور کار منابع طبیعی است.

شاملی با بیان اینکه مالچ پاشی یکی از روش های جلوگیری از بیابانزایی است، ادامه داد: در سالهای گذشته مالچ به صورت رایگان در اختیار این نهاد برای تثبیت شن های روان استان قرار می گرفت.

وی گفت: هزینه مالچ پاشی برای هر هکتار 15 میلیون تومان شده است و اداره کل منابع طبیعی اصفهان به دلیل پر هزینه بودن از این روش استفاده نمی کند.

وی نهال کاری، احداث بادشکن، آموزش و ترویج و جلب مشارکت های مردمی در حفاظت، اصلاح و احیای اراضی بیابانی را از جمله فعالیت های انجام شده این نهاد در جهت کنترل روند بیابانزایی و مهار گرد و غبار در استان عنوان کرد.

شاملی ممیزی مراتع، مدیریت و کنترل پروانه چرا و تولید نهال را دیگر فعالیت ها برای کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی استان عنوان و تصریح کرد: حفاظت، توسعه و بهره برداری با تاکید بر بهبود شاخص ها و معیارهای مقابله با بیابانزایی از مهمترین سیاست های این نهاد در خصوص مهار گستره بیابانزایی است.

وی گفت: در سالهای گذشته 300 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان به منظور بیابانزایی نهال کاری شده است.

شاملی خواستار جلوگیری از توسعه بیابانزایی در شرق اصفهان از طریق کنترل فعالیت معادن سطحی گچ و خاک شد.

بخش وسیعی از استان اصفهان در منطقه کم آب و خشک کشور دارد و با خشک شدن زاینده رود و تالاب گاوخونی در شرق این استان خطرات ناشی از وزش و فرسایش بادی در این استان افزایش یافته است.