نمیذارم دیگه تنهات چوپونون 
                                                  عكس از :منوچهر نظریان 


                                      
             نمیذارم دیگه غم لونه کنه                     نمیذارم تو دلت خونه کنه  

              نمیذارم تو رو دیـوونه کنــه                    آبادانی‌هاتو  ویروونه  کنه  

                                 میکارم شادی رو لب‌هات چوپونون  

                     نمیذارم  دیگه تنهات چوپونون          

                                                                                       شعر از : استاد مستقیمی