پدرم ، بدنبال رد پای خاطرات جوانی .
اثری از :علینقی جلال

این بزرگوار محمد بمانعلی (ممدببونعلی )در دوران پیری هستند