تخم گذاری کبک ها در کوهسار فرخی

تصاویر از فروی نیوز