چهار یار دبستانیچهار دانش آموز همکلاسی در دبستان ستوده چوپانان در دهه چهل و بازنشستگان فرهنگی کشور که مدت 30سال در آموزش و پرورش به فرزندان ایران زمین خدمت کرده اند از راست به چپ:
آقای حسین ضیایی دبیر زیست شناسی
آقای سیدمحمود موسوی دبیر ادبیات فارسی
آقای محمدجعفر یزدانی دبیر ادبیات فارسی
آقای ابوالقاسم مستقیمی مشاور مدرسه
اون نوجوان هم نوه حسین ضییایی است