، به انتخاب گروه كارشناسی مجله جهانگردان:
1. تخت جمشید
2. پاسارگاد
3. حافظیه و سعدیه
4. سی و سه پل اصفهان
5. مجموعة بازار تبریز
6. روستای كندوان
7. شهر لاهیجان
8. غار سهولان
9. غار كرفتو
10. غار دربند سمنان
11. قره كلیسا
12. دریاچة نئور
13. مسجد تاریخانه دامغان
14. بیابان خور و بیابانك
15. مرنجاب
16. شهر كاشان
17. روستای ابیانه
18. مجموعة میدان نقشجهان
19. مسجد جامع زواره
20. ارگ بم
21. نارین قلعه نائین
22. جشن حكومت زنان در افوس
23. عشایر لک ایلام
24. درة لار
25. چاه نفت وکویر خوریان سمنان
26. دشتستان و تنگستان
27. مجموعه مناطق حفاظت شدة جاجرود
28.كاخهای نیاوران
29. مجموعه كاخهای سعدآباد
30. قلعة بابک
31. كاروانسرای قصر بهرام
32. میدان آزادی
33. موزة هنرهای معاصر
34. موزة فرش ایران
35. موزة ایران باستان
36. بازار تهران
37. چهل قلة دنا
38. موزه پِهنه سمنان
39. كوچ ایل بختیاری
40. خونیك و ماخونیك
41. پارك ملی تندوره
42. قشقاییها در بهار فارس
43. قلعه های باستانی سمنان
44. دریاچة گواتر
45.آبشار آب پری
46.عباس آباد
47 .عمارت مفخم
48.قلعه خان
49.لیلاکوه
50.طاق بستان
 51.تخت سلیمان
52.آبگرم گنو بندرعباس
53.دروازه سنگی
54. شهر سوختة زابل
55. منطقه حفاظت شدة پرور سمنان
56. آبشار مارگون
57. مرقد امام رضا
58. تنگه چهل چای مینو دشت
59. آبشار شیر آباد خان ببین
60. منطقة حفاظت شدة ارسباران
61. الموت
62. منطقة اورامانات
63.مناره ۱۰۰۰ساله مسجد جامع سمنان
64. شهر خیالی لوت
65. لوت زنگیاحمد
66. جاده «دهسیف» به طبس
67. بافت تاریخی کرمان
68. مجموعة بیستون
69. باداب سورت
70. پارک ملی گلستان
71. دیلمان
72. میل گنبد
73. ترکمن صحرا
74. جنت رودبار
75. قلعه رودخان
76. ماسولة نو و کهنه
77. جزیره قشم
78. قلعة فلکالافلاک
79. جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن
80. جواهرده
81. ریگ جن
82. غار علیصدر
83. سوادکوه
84. شیركوه یزد
85. چك چكو
86. بافت تاریخی یزد
87. كویر عقدا
88. شیمبار
89. جنگل های دریایی چندل سیریک
90. جزیرة هندورابی
91. هفتاد قلة اراك
92. چمستان مازندران
93. جزیرة ابوموسی
94. نوژیان لرستان
95. غار كلماكره لرستان
96. روستای اورامانات تخت
97. آواز دشتی
98. بندر كنگ
99. كویر حاجعلیقلی
100 . جاده اسالم خلخال