چوپانانِ آباد http://choopananabad.mihanblog.com 2017-10-22T18:04:41+01:00 text/html 2017-10-22T14:29:56+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) شترهای استان‌های کویری به گردنبند شبرنگ تجهیز می‌شوند http://choopananabad.mihanblog.com/post/1853 <h2 class="over-title" style="margin: 3px 3px 0px; line-height: 1.3em; padding: 0px; font-size: 1.1em; font-weight: normal; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Nassim;">تسنیم گزارش می‌دهد</h2><h1 class="title" style="margin: 5px 3px 3px; line-height: 1.3em; font-family: Nassim;">شترهای استان‌های کویری به گردنبند شبرنگ تجهیز می‌شوند</h1><section class="news-details" style="font-family: Nassim; font-size: medium;"><time style="color: rgb(90, 90, 90); font-weight: bold; padding-bottom: 10px;">۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷</time><span class="news-id"></span></section><div class="sharer" style="display: inline-block; margin-top: 10px; font-family: Nassim; font-size: medium;"><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF+-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim++-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim+%20http://tn.ai/1496751" target="_top" title="twitter" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="social-icon-big twitter-big" style="width: 40px; height: 40px; margin: 3px; float: right; background: url(&quot;/i/s/www.tasnimnews.com/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -120px;"></div></a><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF+-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim++-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim+&amp;u=http://tn.ai/1496751" target="_top" title="facebook" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="social-icon-big facebook-big" style="width: 40px; height: 40px; margin: 3px; float: right; background: url(&quot;/i/s/www.tasnimnews.com/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -80px;"></div></a><a href="https://plus.google.com/share?url=http://tn.ai/1496751" target="_top" title="google+" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="social-icon-big gplus-big" style="width: 40px; height: 40px; margin: 3px; float: right; background: url(&quot;/i/s/www.tasnimnews.com/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -200px;"></div></a><a href="mailto:?subject=%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%20-%20Tasnim%20-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%20-%20Tasnim%20&amp;body=http://tn.ai/1496751" target="_top" title="mail" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="social-icon-big mail-big" style="width: 40px; height: 40px; margin: 3px; float: right; background: url(&quot;/i/s/www.tasnimnews.com/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -160px;"></div></a><a class="social-icon-big afsaran-big" href="http://www.afsaran.ir/link/share?from=out&amp;id=0&amp;title=%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF+-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim++-+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85++-+Tasnim+&amp;url=http://tn.ai/1496751" target="_blank" title="افسران" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); width: 40px; height: 40px; margin: 3px; float: right; background: url(&quot;/i/s/www.tasnimnews.com/Static/img/afsaran.jpg&quot;);"></a></div><amp-img alt="کمربند شبرنگ شتر" class="main-image i-amphtml-element i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-layout" height="557" layout="responsive" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/139605301448009111710074.jpg" srcset="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/139605301448009111710074.jpg 820w, https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/139605301448009111710074.jpg 1200w" width="800" style="border: 1px solid black; display: block; position: relative; margin-top: 10px; font-family: Nassim; font-size: medium; overflow: hidden !important; background-color: gray;"><i-amphtml-sizer style="display: block; padding-top: 240.891px;"></i-amphtml-sizer><img async="" alt="کمربند شبرنگ شتر" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/139605301448009111710074.jpg" style="display: block; height: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img><h3 class="lead" style="margin: 3px; font-family: Nassim;">استان‌های کویری کشور سالیانه با حوادث جاده‌ای برخورد شتر با خودرو مواجه هستند که در این راستا شرکت کویر تایر بیرجند تصمیم گرفت گردنبدی طراحی و تولید کند که در جهت جلوگیری از وقوع حوادث جاده‌ای برخورد شتر با خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.</h3><div class="story" style="font-size: medium; line-height: 22.4px; font-family: Nassim;"><p>ردنبند شبرنگ محافظ شتر برای کاهش تصادفات در جاده های کویری خراسان جنوبی، بر گردن این حیوان نصب می شود.</p><p>به گزارش خبرنگار تسنیم در&nbsp;<strong>بیرجند</strong>، شنیدن اخبار تصادفات جاده‌ای خبری است که همیشه از رسانه‌ها به گوش می‌رسد و در جاده‌های کویری مانند استان خراسان جنوبی که شتر در این استان زیاد است خبر تصادف با شتر بیشتر از دیگر استان‌ها به گوش می‌رسد.</p><p>جاده‌های شرقی کشور در زمینه برخورد با شتر در دل شب وضع مناسبی ندارد و وجود گله‌های بزرگ شتر در حاشیه جاده از جمله خطرهایی است که رانندگان در هنگام شب با آن مواجه هستند به طوری که سالیانه تعداد زیادی از رانندگان و مسافران در این جاده‌ها در اثر برخورد با شتر جان خود را از دست می‌دهند.</p><p>نبود نور کافی، بی‌توجهی شترران به چراغ و بوق خودرو، شترهای بدون پلاک و شب نما&nbsp;از جمله دلایلی است که رانندگان از آن گلاه دارند و همچنین رانندگی در شب در جاده‌های کویری از آن جایی که میدان دید رانندگان کاهش پیدا می‌کند و عرض جاده هم کم می‌شود خطر برخورد با شتر و بروز تصادفات مرگبار وجود دارد.</p><p><amp-img height="898" layout="responsive" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914570243811702454.jpg" srcset="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914570243811702454.jpg 680w, https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914570243811702454.jpg 1200w" width="639" class="i-amphtml-element i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-layout" style="border: 1px solid black; display: block; position: relative; overflow: hidden !important; background-color: gray;"><i-amphtml-sizer style="display: block; padding-top: 486.234px;"></i-amphtml-sizer><img async="" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914570243811702454.jpg" style="display: block; height: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></p><p>رضاپور یکی از رانندگان ماشین‌های بزرگ است که همیشه مسیر بیرجند به اصفهان را طی می‌کند که با اشاره به&nbsp;وجود شتر در محور بیرجند- طبس و دیهوک اظهار داشت: تلفات جاده‌ای در اثر برخورد با شتر سالیانه به گوش همه مردم می‌رسد چون شترها بیشتر بدون صاحب در بیابان مشغول چرا هستند وبه هنگام شب در نور چراغ اتومبیل در وسط جاده آمده و خودوریی که سرعت داشته و در حال حرکت است به ویژه خودورهای سنگین&nbsp;با دیدن حیوان بزرگ و عظیمی مانند شتر بلافاصله نمی‌توانند ترمز بگیرند و دچار صانحه می‌شوند.</p><p>وی بیان کرد: &nbsp;همیشه به هنگام شب در این مسیر سعی می‌کنم تمام توجهم به جاده باشد تا مبادا شتری در جاده جلوی ماشین سبز شود و این موضوع همیشه برایم استرس‌زا بوده است.</p><p><amp-img height="898" layout="responsive" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/1396053014483292911710354.jpg" srcset="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/1396053014483292911710354.jpg 680w, https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/1396053014483292911710354.jpg 1200w" width="639" class="i-amphtml-element i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-layout" style="border: 1px solid black; display: block; position: relative; overflow: hidden !important; background-color: gray;"><i-amphtml-sizer style="display: block; padding-top: 486.234px;"></i-amphtml-sizer><img async="" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/30/1396053014483292911710354.jpg" style="display: block; height: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></p><p>فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: ورود شتر به دل جاده‌های کویری از عوامل تصادف در جاده‌ها است.</p><p>سرهنگ رضایی افزود: سالیانه تعداد زیادی از حوادث جاده‌ای در خراسان جنوبی در اثر برخورد خودرو&nbsp;با شتر است که در این راستا کارخانه کویر تایر بیرجند با تولید شبرنگ و گردنبند برای شترها سبب می‌شود بازتاب گردنبد نوری را برای راننده ایجاد کند و رانندگان این شترها را در جاده ببیند و از تصادفات جلوگیری شود.</p><p><amp-img height="898" layout="responsive" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914563916211702444.jpg" srcset="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914563916211702444.jpg 680w, https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914563916211702444.jpg 1200w" width="639" class="i-amphtml-element i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-layout" style="border: 1px solid black; display: block; position: relative; overflow: hidden !important; background-color: gray;"><i-amphtml-sizer style="display: block; padding-top: 486.234px;"></i-amphtml-sizer><img async="" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" src="https://newsmedia-tasnimnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/29/1396052914563916211702444.jpg" style="display: block; height: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></p><p>مدیرعامل شرکت کویر تایر بیرجند در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: از آن جایی که کارخانه کویرتایر بیرجند حامی محیط زیست در استان است و سالیانه بخشی از تصادفات جاده‌ای دراثر برخورد شتر با خودرو&nbsp;است تصمیم گرفتیم در راستای کاهش این تصادفات هزاران قطعه شبرنگ و گردنبد شتر را طراحی و تولید کرده و به سازمان محیط زیست کشور تحویل دهیم.</p><p>زینلی افزود: پیشنهاد می‌شود این گردنبد و شبرنگ‌ها به استان‌های کویری و شترداران داده شود تا شاهد کاهش تصادفات از این قبیل باشیم.</p><p>انتهای پیام/</p></div> text/html 2017-10-22T14:12:08+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) کشف بیش از۱۰۰ کیلو مواد مخدر درچوپانان نایین http://choopananabad.mihanblog.com/post/1852 <div><br></div><div><div class="onliner_akhv_titr" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; color: rgb(81, 80, 80); font-size: 14px; line-height: 25px;"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 3px 0px; font-size: 21px; line-height: 30px; color: rgb(3, 3, 3); font-stretch: normal;"><a class="title4" href="https://mytourguide.ir/%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2%db%b1%db%b0%db%b0-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86/" title="کشف بیش از۱۰۰ کیلو مواد مخدر درنایین" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(111, 111, 111); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 23px; text-align: right; direction: rtl; display: block; width: 320px; line-height: 33px; margin-bottom: 13px; background-color: transparent;">کشف بیش از۱۰۰ کیلو مواد مخدر درچوپانان نایین</a></h1></div><div class="nt-top-row" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(240, 240, 240); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(240, 240, 240); text-align: center; overflow: hidden; color: rgb(81, 80, 80); font-size: 14px; line-height: 25px;"><div class="cat_single" style="box-sizing: border-box; float: right; padding-left: 20px;">گروه:&nbsp;<a href="https://mytourguide.ir/category/tourism/iran/diverse/" rel="category tag" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 140, 201); text-decoration: none; background-color: transparent;">گردشگری / ایران / گوناگون</a></div><div class="date_single" style="box-sizing: border-box; float: right; padding-left: 20px;">تاریخ: ۱۵:۵۵ :: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰</div></div><h4 class="lead2" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; line-height: 30px; color: rgb(3, 3, 3); margin: 0px 0px 10px; font-size: 18px; padding: 7px; border-radius: 7px; font-stretch: normal; background: rgb(238, 238, 238);">به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ،سرهنگ صادق کاظم ‌زاد روز یکشنبه به ایرنا گفت: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه چوپانان، به همراه عوامل یگان امداد شهرستان مستقردرسه راهی اردکان به چوپانان به یک دستگاه پژو پارس مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۰۰ کیلو و […]</h4><div class="lead1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; color: rgb(81, 80, 80); font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 20px !important;"><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin: 0px 0px 15px;">به گزارش&nbsp;<a href="https://mytourguide.ir/" title="راهنمای سفر من" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 140, 201); text-decoration: none; background-color: transparent;">راهنمای سفر من</a>&nbsp;به نقل از ،سرهنگ صادق کاظم ‌زاد روز یکشنبه به ایرنا گفت: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه چوپانان، به همراه عوامل یگان امداد شهرستان مستقردرسه راهی اردکان به چوپانان به یک دستگاه پژو پارس مشکوک و آن را متوقف کردند.<br style="box-sizing: border-box;">وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۰۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدرازنوع تریاک که زیر صندلی ها جاسازی شده بود، کشف شد.<br style="box-sizing: border-box;">فرمانده انتظامی شهرستان نائین بیان کرد: در این رابطه سه سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.<br style="box-sizing: border-box;">سرهنگ کاظم‌ زاد تأکید کرد: نیروی انتظامی برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی را در اولویت کاری خود قرار داده و هرگز اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.<br style="box-sizing: border-box;">سه راهی اردکان به چوپانان در۱۹۰ کیلومتری نایین وشهرستان نایین با بیش از۳۹ هزار نفر جمعیت در۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.<br style="box-sizing: border-box;">ت ۷۱۳۶ / ۶۰۲۲ خبرنگار: حسین فرزانیان محمدی – انتشار دهنده: عمادی</p></div></div> text/html 2017-10-19T16:37:03+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) کشف بیش از 211 کیلو گرم انواع مواد مخدر درچوپانان نائین http://choopananabad.mihanblog.com/post/1851 <div class="rutitr_body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 19px; font-family: RTNassim; color: rgb(136, 136, 136);"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">فرمانده انتظامی نائین خبر داد:</span></div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; padding: 0px;"><a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/6287810/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-211-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; background: transparent;">کشف بیش از 211 کیلو گرم انواع مواد مخدر درچوپانان نائین</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-stretch: normal; font-size: 10px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247);"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-size: 1em; font-weight: normal; line-height: 23px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">فرمانده انتظامی نائین از کشف 145کیلو و250گرم تریاک ، 65کیلو و 750گرم حشیش و 450 شیره تریاک توسط ماموران انتظامی این فرماندهی در چوپانان نایین خبر داد.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; overflow: hidden;"><img align="left" class="news_corner_image img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/7/27/6923372_304.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">به گزارش</span></span><strong class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/states" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">&nbsp;گروه استان های</a>&nbsp;<a href="http://www.yjc.ir%20/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">باشگاه خبرنگاران جوان</a></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">از</span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/esfahan" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اصفهان</a></span>،</span></span></strong></strong>سرهنگ صادق کاظمزاد&nbsp; اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان نائین در جریان کنترل خودروهای عبوری در سه راهی چوپانان به یک دستگاه سواری پراید، یک سواری 405 و یک وانت نیسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی افزود: در بازرسی از وانت نیسان مقدار 145 کیلو و 250 تریاک ، 65 کیلو و 750 گرم&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">حشیش</strong>&nbsp;و 450 گرم شیره تریاک که به طرز ماهرانه ای در سقف خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">کاظمزاد افزود : در این عملیات پنج&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">سوداگر مرگ</strong>دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.</p></div> text/html 2017-10-19T04:35:51+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) ریگ جن بزرگترین ریگ ایران و جهان http://choopananabad.mihanblog.com/post/1850 <div><strong style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="" color="#cc0000">ریگ جن بزرگترین ریگ ایران و جهان</font></strong></div><div><strong style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><img src="http://iscanews.ir/Media/Image/1396/07/22/636435935589581756.jpg" alt="پروفسور پرویز کردوانی "></strong></div><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">پروفسور پرویز کردوانی، جغرافی دان به&nbsp;</strong><a href="http://www.iscanews.ir/news/837977/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-..." target="" title=""><font size="3"><b>خبرنگار ایسکانیوز</b></font></a><font size="3"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>در شناساندن این منطقه از خاک ایران می گوید:ریگ جن منطقه‌ای کویری و پر از تپه‌های شنی و اطراف آن دارای باتلاق‌های نمکی است.</span><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">وی با اشاره به اینکه ما در ایران چند ریگ داریم می گوید:ریگ های معروف ایران شامل:1-ریگ دهلی که در جنوب کرمان قرار دارد و به طرف سمسور و بلوان در سیستان و بلوچستان می رود و بومیان منطقه معتقدند که از آنجا صدای دهل شنیده می شود. 2-ریگ شتران بین یزد و طبس 3-ریگ جن که بزرگترین ریگ ایران و جهان است.</span></font><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3">کردوانی اضافه می کند: رسیدن به ریگ جن یا ریگ لوت شرقی که بالاترین ارتفاع از سطح دریا را دارد(1070 متر9)از چند راه میسر است : از جنوب یکی از راهها جندق است که سالهای قبل شهردار آن 70 کیلومتر جاده ای را احداث کرد که در امتداد این جاده روستاهایی به نام عشین و علم وجود دارد که قدمتی صد ساله دارند و متاسفانه اکنون خالی از سکنه است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3">وی با اشاره به اینکه این منطقه قابلیت این را دارد که مسئولان به آن اهمیت بیشتری را بدهند&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">افسانه های ریگ جن</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3">حاشیه نشینان و محلی‌های این منطقه، چوپان‌ها و ساربان‌ها معتقدند که اگر کسی پایش به ریگ جن برسد، بلافاصله ناپدید و توسط ارواح و موجودات ماورایی به قلب ریگ‌جن فرستاده می‌شود! یکی از کاوشگران می‌گوید که حتی شتر‌های اهالی کویر هم وقتی به این منطقه می‌رسند، می‌ایستند و به هیچ عنوان حرکت نمی‌کنند!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3">همچنین حرکت تپه های ماسه ای و تغییر شکل آنها را بدلیل وجود قدرت های شیطانی در این منطقه میدانستند. آنچه مشخص است قسمت عمده ریگزارهای ریگ جن بدلیل عدم وجود پوشش گیاهی دایما تحت تاثیر نیروی باد در حال تغییر و حرکت هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="" rtl="" style="box-sizing: border-box;">این چهره ماندگار جغرافیا تاکید می کند</span>: وزش باد در شب باعث حرکت شن ها و تشکیل صدایی شبیه به آهنگ و موسیقی می شود که آن را به صدای جن تعبیر و تشریح کرده اند و جریان آبهای زیر زمینی که از سمت سمنان و گرمسار به طرف جنوب (ریگ جن) سرازیر می شود این منطقه را خیس و با پوشش ماسه روی آن، باتلاق ایجاد شده است و علت فرو رفتن انسان در این منطقه به همین دلیل است این منطقه دارای پوشش گیاهی و حیوانی پراکنده و بسیار کم است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span dir="" rtl="" style="box-sizing: border-box;">البته الان دیگر آنقدر کویر خشک شده است که دیگر بحث خیس شدن بیابان مطرح نمی‌شود که افراد بخواهند در کویر فرو روند تا ذهنیت وجود "جن" پیش آید و جالب است الان که این اتفاق رخ نمی‌دهد باور دیگری به وجود آمده و عنوان می‌کنند که اجنه از این مناطق کوچ کردند! ولی در مجموع کویر علی الخصوص ریگ جن - اجنه ای ندارد و این اتفاقات فرو رفتن به دلیل کویر نمک زار و خیس است</span>.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">آنچه مهم است این است که اگر تا بحال کویر نوردی را تجربه نکرده اید لازم است همراه تان کسانی باشند که با ناشناخته های کویر،عجین و راهنمای شما باشند.</p> text/html 2017-10-18T03:56:07+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) حرکت معقولانه میراث فرهنگی نائین http://choopananabad.mihanblog.com/post/1849 <div><font size="3" color="#cc0000"><b>حرکت معقولانه میراث فرهنگی نائین</b></font></div><div><a href="https://t.me/mirasnaein/1250" target="" title=""><font size="2">کانال میراث فرهنگی نائین</font></a><font size="2">&nbsp;تصویری از حیان وحش منطقه عباس آباد چوپانان را به نقل از</font><a href="https://t.me/abbasabadchoopanan/2044" target="" title=""><font size="2"> کانال تلگرامی حیات وحش عباس آباد</font></a><font size="2">&nbsp;در کانال خود آورده و در توضیحات دو بار برای شناخته شدن چوپانان به جهانیان از نام چوپانان بهره برده است . اما مدیران کانال تلگرامی حیات وحش عباس آّباد که همگی هم چوپانانی هستند از نوشتن عباس آباد چوپانان خودداری نموده اند که جای گله دارد . امیدوارم که مدیران این کانال کلمه چوپانان را به نام کانال خود اضافه نمایند پست کانال فوق را در زیر بخوانید:</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309369350/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg" alt=""></div><div><font size="2">زیبایها وجاذبه های حیات وحش عباس اباد چوپانا ن در شهرستان نایین&nbsp;</font></div><div><font size="2">منبع:پناهگاه حیات وحش چوپانان&nbsp;</font></div><div><font size="2">@mirasnaein</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a href="https://t.me/choopananabad" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303173368/4_594.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;"></a></div></div> text/html 2017-10-16T16:08:49+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) برگزاری دوره آموزشی کشت گندم و جو در مرکز چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/1848 <table dir="rtl" width="100%"><tbody><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br style="font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: start;"><span id="_ctl0__ctl1__ctl8_lblTitle" class="normalBold" dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: small; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">برگزاری دوره آموزشی کشت گندم و جو در مرکز چوپانان</span></span></p><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span class="normalBold" dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: small; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\20\تصویر پرتال 23.7.96.jpg" alt="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageU"></span></span></p><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز یکشنبه مورخ 23/07/96 دوره آموزشی تحت عنوان کشت های پاییزه گندم و جو (تغذیه و بوجاری بذور) به مربیگری جناب آقای مهندس شریفی از مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در محل مرکز جهاد کشاورزی دهستان چوپانان برگزار گردید. مهندس مصطفوی رئیس اداره ترویج شهرستان نایین هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی بیشتر کشاورزان با تغذیه و کاشت غلات و بوجاری بذور عنوان نمود. در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ لازم داده شد.</span></p></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><font size="2" face="Tahoma">استفاده از این خبر بدون ذكر&nbsp;<font color="#ff0000">منبع</font>&nbsp;ممنوع است</font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-10-16T09:12:36+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) دلایل تٱخیر در لوله گذاری گاز چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/1847 <div><font size="4"><b>دلایل تٱخیر در لوله گذاری گاز چوپانان</b></font></div><div>درودبرشما.</div><div>درارتباط با لوله گذاری گازدرچوپانان باستحضارمیرسد باعنایت به اظهارات دوستان درشورای محترم روستا.چوپانان. نسبت به 4شهردیگرمنطقه بلحاظ لوله گذاری خیلی راحتتر هست وبافت روستا بگونه ای است که همه خیابانها وکوچه ها راست وعمودبرهم هستند واین موجب سهولت درکارلوله گذاری میشود وشرکت مزبور بهمین خاطرچوپانان را گذاشته درآخرکار.چون زمان زیادی برای لوله گذاری نمیخواهد.</div><div>دوم اینکه بعلت فرسودگی لوله های آب, شورا ودهیاری محترم درخواست تعویض لوله های اصلی رانموده اند تاقبل از گازکشی انجام شودتا درزمینه اسفالت وکندن کوچه وخیابان دوباره کاری نشود واین موردنیز باعث تعویق درگازکشی شده.اگرمورددیگری وجوددارد دوستان در شورا ودهیاری پاسخگو هستند.</div><div>باسپاس صمیمی</div><div>نقل از:</div><div>سایت خبرگزاری چوپانان</div><div>www.choopanan.mihanblog.com</div> text/html 2017-10-16T06:15:36+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) آموزش کشت پاییزه گندم و جو در چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/1844 <p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="4" style="" color="#006600"><b style="">آموزش&nbsp;&nbsp;کشت پاییزه گندم و جو در چوپانان</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309150400/IMG_20171015_175639.jpg" style="border: 0px; max-width: 450px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="https://t.me/choopananfarmer/28" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">به گزارش کانال کشاورزان چوپانان :</a>برگزاری کلاس کشت پاییزه گندم و جو...امروز در مرکز جهاد کشاورزی چوپانان.تشکر از همه عزیزانی که دعوت مدیریت جهاد کشاورزی نایین را پذیرفتند و در کلاس شرکت نمودند.</p> text/html 2017-10-16T05:44:49+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) از لوله گذاری سطح شهر در چوپانان چه خبر ؟ http://choopananabad.mihanblog.com/post/1843 <div><font size="4"><b>&nbsp;از لوله گذاری سطح شهر در چوپانان چه خبر ؟</b></font></div><div><br></div><div><font size="2">بررسی مشکلات و راهکار های گاز رسانی به نقاط فاقد گاز شهرستان نایین با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">به گزارش مهد خرد نائین:با حضور دکتر پوربافرانی نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ، مهندس علوی مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و معاونین ایشان ، جمالی فرماندار شهرستان نایین و سایر مسئولین شهرستان نایین مشکلات گاز رسانی به نقاط فاقد گاز شهرستان نایین بررسی گردید. پس از برگزاری جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و مسئولین شهرستان نایین از ایستگاه سی ان جی مادر نایین ،قطب صنعتی زندوان ،ساختمان پلیس راه نایین - یزد ، ایستگاه بازرسی شهید شرافت ،ناحیه صنعتی بافران ،مجتمع دامداری بافران ،محل ایستگاه سی ان جی در حال ساخت انارک ،پروژه گاز رسانی شهر انارک ، کلوت محمدیه ، روستاهای سهیل و سپرو و مرغداری های در مسیر این دو روستابازدید نمودند.مدیر عامل شرکت گاز استان در این بازدید ها ضمن بررسی میدانی عنوان نمود موارد درخواستی شهرستان نایین در کمیته فنی با نظر مساعد بررسی و در آینده اقدام خواهد شد.لازم به ذکر است مهندس علوی نماز ظهرو عصر را در مسجد جامع بافران و نماز مغرب و عشا را در مسجد جامع نایین اقامه نمود.</font></div><div><b><font size="2">چوپانان آباد: تا کنون لوله گذاری انارک خور جندق و چاهملک به پایان رسیده ولی در چوپانان به نظر می رسد که پروژه خوابیده است و هیچ اقدامی نشده لا اقل شورا و دهیاری در این زمینه به مردم اطلاع رسانی کنند.</font></b></div> text/html 2017-10-15T04:20:47+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) چراغ باد http://choopananabad.mihanblog.com/post/1842 <div class="posttitle" style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold; font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://harfonaghl.persianblog.ir/post/42/" class="posttitle" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 18px; color: rgb(0, 51, 153); text-decoration-line: none;">چراغ باد</a></div><div class="writer" style="font-size: 10px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); width: 540px; height: 20px; padding: 0px 7px 3px;">نویسنده: مهدی افضل - ۱۳٩٦/٦/٢٢</div><div class="writer" style="font-size: 10px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); width: 540px; height: 20px; padding: 0px 7px 3px;">منبع:http://harfonaghl.persianblog.ir/post/42/</div><div class="postcontent" style="font-size: 12px; text-align: right;"><p dir="RTL">چوپانان&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاییز 1342 گپ و گفت دو نوجوان ده – یازده ساله</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چراغ بادا کجا میبری؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دود میکنه ، میبرم سید محمد جندقی درستش کنه.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه ی چراغای امامزاده دود میکنه.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این یکی از همه نوتر بود.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خب که چی؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میخوام بالای کوکولو امامزاده روشنش کنم.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اونجا که باد میزنه مندازتش پایین.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه&nbsp; به تیرک می بندمش.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیرک از کجا میاری؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیرکش هست. با طنابش پشت امامزاده افتاده. فقط باید برم اون بالا با گچ محکمش کنم ، سوراخوش هست. پر ریگ شده بود خالیش کردم.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چطور میری بالاش؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جا پا داره.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمی ترس بیفتی؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میخوابم و خودما می چسبونم بهش.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فایدش چیه . یک باد میاد و خاموشش میکنه.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من چند بار از پشت بوممون چراغای نخلکا دیدم. میخوام نخلکیا از نخلک چراغ امامزاده را ببینند.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نذر داری؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بله</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حالا برای چی نذر کردی؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که شب جمعه بارون بیاد.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فهمیدم، که صبح جمعه توی ریگه گه های در خونتون چرخ سواری کنی.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه از آقای هنری میترسم.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا حالا شلاقشا خوردی؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه&nbsp; نخوردم، نمی خوامم بخورم.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس چی؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خوام صبح جمعه محمد عمادی با جیپش بره روی کوه.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد عمادی!؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مگه ندیدی تا حالا؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه، ندیدم.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی بارون بیاد ، ریگا دق میشه ، ماشینشم کمک داره، نگاه کن تا پهلوی اون سنگگه میره.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لاف!</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لافم نیست. ایندفعه که بارون اومد بیا در خونه ما و ببین ..... تا دو سه روز ردش هست.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیپ که جوادم داره.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;عباس میگه:"ماشین جواد کمک نداره."</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شایدم داره ، دلش نمی خواد بره روی کوه.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد عمادیم از راست مدرسه گازشا میگیره. اگه جلویش صاف بود تا بالای کوه می رفت.</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما توی خونمون گچ داریم ، بیارم امامزاده؟</p><p dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه ، خودم میارم . میخوای کمک کنی ،یک سطلو آب ور دار بیار.</p></div><div class="writer" style="font-size: 10px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); width: 540px; height: 20px; padding: 0px 7px 3px;"></div> text/html 2017-10-14T17:44:18+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) یک کارگر در معدن سنگ کیوان ابراهیم آباد کشته شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/1841 <div><div><br></div><div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; "><font size="2"><strong>یک کارگر در معدن سنگ کیوان ابراهیم آباد کشته شد</strong></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش کانال تلگرامی ساحل خور:در حادثه صبح امروز در معدن کیوان سنگ روستای جعفرآباد یک کارگر جان خود را از دست داد.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش گروه تلگرامی چاهملک آآنلاین</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; "><span style="font-size: 11px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگر مرحوم اهل شــیــراز بــوده&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خــونــه اجــاره ای داشــتــه ابــراهیــم آبــاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بــا زن و بــچــه بــوده&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ولــے مــتــاســفــانــه امــروز صــبــح وقــتــے مــیــره مــعــدن یــڪ تــڪــه آهن مــیــان یــڪ لــاشــه ســنــگ مــیــزارن ڪــه ســنــگ رو جــابــجــا ڪــنــن&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آهن دَر مــیــره مــیــخــوره تــخــت ســیــنــه اش و جــادرجــا ڪــشــتــه مــیــشــه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خــدا رحــمــتــش ڪــنــه</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(48, 48, 48); font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متاسفانه بر اثر بی احتیاطی کارگر متوفی و راننده بیل ، هنگام تعویض پیکور بیل و خارج کردن پین مربوطه اهرمی را بین سنگ و پین با دست نگه میدارند که با حرکت بیل اهرم جدا شده و کارگر متوفی بین سنگ و بازوی بیل جان خود را از دست میدهد</font></div></div></div> text/html 2017-10-12T16:17:06+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) 450 پی‌پی‌ام نقره در معادن سرب نخلک http://choopananabad.mihanblog.com/post/1839 <div class="page-header" style="padding-bottom: 9px; margin: 20px 0px 30px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); font-family: yekan; font-size: 12px; line-height: 18px;"><h2 class="itemTitle" style="margin: 10px 0px; font-family: tahoma; line-height: 20px; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 18px; padding: 0px;">450 پی‌پی‌ام نقره در معادن سرب نخلک</h2></div><div class="article-info" style="font-family: yekan; font-size: 12px; line-height: 18px;"><dl class="article-info" style="margin: 0px; float: right;"><dd style="line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; display: inline; color: rgb(153, 153, 153); font-size: 11.04px; border-right-style: none; border-left-style: none;"><span class="itemDateCreated" style="font-size: 10.1568px; display: inline-block;"><span class="icon-time" style="display: inline; width: auto; height: auto; line-height: normal; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 0px 5px; font-family: FontAwesome; text-decoration: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;"></span>&nbsp;مهر 16 1396</span></dd></dl></div><div class="itemIntroText" style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 21.6px; padding: 4px 0px 12px; font-family: yekan;"><p style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; text-align: justify; display: inline-block;">حمید منتظری هدش، مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک در گفت‌وگو با<a href="http://metalsnews.ir/index.php/fa/base-metals/2016-11-03-09-08-49/lead-and-zinc/item/5218-450" target="" title=""> اخبار فلزات</a>&nbsp;گفت: در معادن سرب نخلک، کنسانتره تولیدی 50 درصدی این فلز، محتوی 450 پی‌پی‌ام نقره است؛ اما دانش فنی برای استحصال آن وجود ندارد.</p></div><div class="itemImageBlock" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: yekan; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span class="itemImage" style="display: block; text-align: right; margin: 0px 0px 8px 15px; float: right;"><a class="modal" rel="{handler: 'image'}" href="http://metalsnews.ir/media/k2/items/cache/47500ef0677af4fa809d61dca571be87_XL.jpg" title="برای پیش‌نمایش تصویر کلیک کنید" style="color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s; outline: none; position: relative; top: 10px; left: auto; z-index: 0; width: auto; margin: 0px; border: none; border-radius: 6px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 3px 7px; -webkit-background-clip: padding-box; right: 10px; background-clip: padding-box;"><img src="http://metalsnews.ir/media/k2/items/cache/47500ef0677af4fa809d61dca571be87_L.jpg" alt="450 پی‌پی‌ام نقره در معادن سرب نخلک" style="border: none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; padding: 5px; margin: 0px auto 0px 5px; float: right; width: 302px;"></a></span><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></div><div class="itemFullText" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; border-bottom-color: rgb(171, 182, 191); margin-bottom: 2em; font-family: yekan; font-size: 12px; line-height: 18px;"><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: justify; display: inline-block;">مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک در گفت‌وگو با اخبار فلزات به وجود نقره در کنسانتره سرب تولیدی معدن نخلک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ورود تکنولوژی برای استحصال این نقره، با صرفه اقتصادی همراه نیست. درنتیجه این کنسانتره با احتساب ارزش میزان نقره محتوی به فروش می‌رسد.</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: justify; display: inline-block;">نقره فلز گرانبهایی است که گاهی به‌صورت خالص در طبیعت یافت می‌شود اما اغلب به‌عنوان محصولی جانبی و در کنار سایر کانی‌ها چون سرب، روی و مس به‌دست می‌آید. استحصال نقره از این مواد معدنی حائز اهمیت است چرا که این فلز تقریبا گرانبها و کمیاب است. در معادن سرب نخلک، کنسانتره تولیدی 50 درصدی سرب، حدود 450 تا 500 ppm نقره وجود دارد. با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، امکان جدایش نقره از مذاب سرب وجود دارد. اما در حاضر تجهیزات این استحصال در کشور وجود ندارد. بنابراین، کنسانتره سرب به‌همراه نقره به فروش می‌رسد. البته هنگام فروش، قیمت نقره به‌صورت جداگانه حساب می‌شود.</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: justify; display: inline-block;">منتظری در ادامه افزود، البته استحصال این نقره باید از منظر اقتصادی با صرفه اقتصادی کافی همراه باشد تا بتوان به اجرای این مهم پرداخت. اما در شرایط کنونی و با توجه به میزان نقره محتوی در کنسانتره و کمبودهای کشور در این زمینه، می‌توان گفت که واردات تکنولوژی، برای این اقدام با سود همراه نخواهد بود. اما در مجموع می‌توان گفت این دست موارد لزوم بهره‌گیری از تجهیزات و دانش فنی روز دنیا را در زنجیره تولید مواد معدنی، بیش از پیش آشکار می‌سازد</p></div> text/html 2017-10-12T09:29:43+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) اجرای طرحهای آبیاری کم فشار در باغات پسته چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/1838 <table dir="rtl" width="100%"><tbody><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span></p><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br style="font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: start;"><span id="_ctl0__ctl1__ctl8_lblTitle" class="normalBold" dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: small; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">اجرای طرحهای آبیاری کم فشار در باغات پسته چوپانان</span></span></p><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span class="normalBold" dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: small; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\20\تصویر%20پرتال%20آبیاری%20کم%20فشار.jpg" alt=""></span></span></p><p align="right"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، کارشناس مسئول اداره فنی و زیر بنایی شهرستان آقای مهندس رحیمی عنوان نمود در نیمه اول سال جاری عملیات اجرایی طرح آبیاری کم فشار در مزارع دهستان چوپانان در سطح 152 هکتار آغاز گردیده که تاکنون میزان 50 هکتار آن مورد بهره برداری قرار گرفته و 102 هکتار باقیمانده تا پایان آبانماه سال جاری به بهره برداری می رسد. شایان ذکر است 85 درصد از هزینه طرح های مذکور به صورت کمکهای بلاعوض دولتی و 15 درصد هزینه ها از محل آورده شخصی تامین می گردد همچنین تهیه طرح آبیاری کم فشار، تصویب و تخصیص اعتبار 100 هکتار از اراضی مزارع شهداد مزرعه امام و تعاونی مشاع کویر دق سرخ در مراحل پایانی می باشد.</span></p></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><font size="2" face="Tahoma">استفاده از این خبر بدون ذكر&nbsp;<font color="#ff0000">منبع</font>&nbsp;ممنوع است<br><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-10-11T02:30:06+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) کاهگل ممنوع http://choopananabad.mihanblog.com/post/1836 <div><font size="4" color="#ff0000"><b>کاهگل ممنوع</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://choopananabad.persiangig.com/561738_339984386097369_409067529_n.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به گزارش کانال تلگرامی شورا و دهیاری چوپانان(5):</div><div>بدینوسیله به اطلاع همشهریان عزیز میرسانم:با توجه به درخواست های اکثر اهالی روستا ،ساخت کاهگل در معابر عمومی ممنوع میباشد.لذا از همه همشهریان در خواست میشود مراتب را مد نظر داشته تا مشکل و دلخوری برای کسی به وجود نیاید. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دهیاری چوپانان</div><div><font color="#000099">چوپانان آباد: اگر ما سنت را دوست داریم و مایلیم که بافت سنتی چوپانان حفظ شود و دیوار ها و پشت بام ها به صورت سنتی باقی به ماندومردم از سیمان و آجر سفال و ایزوگام در بافت سنتی پرهیز کنند &nbsp;لازمه اش راحت بودن استفاده و ارزانتر بودن مصالح سنتی است اگر من ببینم برای انود کردن پشت بام با کاهگل باید مخارجی بیشتر از ایزوگام بپردازم و از کیفیت کمتری هم بهره ببرم ایزوگام را انتخاب خواهم کرد پس بهتر است برای کاهگل پشت بام محدودیتی برای مردم ایجاد نشود و اجازه داده شود مردم خود روش کاهگل اندود کردن ساختمان را خودشان انتخاب کنند زیرا ایجاد محدودیت مارا &nbsp;به سوی انتخاب راههای آسانتر و بهتر سوق می دهد و ما نباید از اینکه اسفالت کوچه امان گلی می شود بهراسیم</font>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-08T22:54:32+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) برتری مستند 'محیط بان و پلنگ'در جشنواره محیط زیست در آمریکا http://choopananabad.mihanblog.com/post/1835 <h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; color: rgb(12, 53, 85); outline: none !important; background-color: rgb(238, 238, 238);">مستند 'محیط بان و پلنگ' در معتبرترین جشنواره فیلم های حیات وحش در آمریکا، برتر شد</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left-width: 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important; background: rgb(249, 249, 249);"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان-ایرنا- فیلم 'محیط بان و پلنگ' ساخته شده در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین در معتبرترین جشنواره فیلم های محیط زیست و حیات وحش دنیا در آمریکا، بعنوان بهترین فیلم شناخته شد.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 20px; outline: none !important; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="مستند 'محیط بان و پلنگ' در معتبرترین جشنواره فیلم های حیات وحش در آمریکا، برتر شد" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1396/13960715/82688242/n82688242-71912498.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0745098) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: normal; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">رئیس اداره حفاظت محیط زیست نایین عصر روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این فیلم، کار مشترک فتح الله امیری و نیما عسگری، جایزه بهترین فیلم بخش 'انسان و طبیعت' جشنواره ' Jackson Hole' آمریکا را از آن خود کرد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">جشنواره 'Jackson Hole' که معتبرترین رویداد رقابتی حیات وحش در دنیاست، هر دو سال یکبار در پارک ملی'Grand Teton' ایالت 'وایومینگ' آمریکا برگزار می شود.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">حسین اکبری افزود: این مستند که با برنامه ریزی و همکاری اداره حفاظت محیط زیست نائین و پشتیبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تهیه شده، از تولیدات شبکه جهانی جام جم محسوب می شود.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی اضافه کرد: فیلم 'محیط بان و پلنگ' در قالب پروژه تولیدات مشترک مستندهای تلویزیونی اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه (ABU) با شعار اصلی'تغییر آسیا-نجات زمین' ساخته شده است.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">رئیس اداره حفاظت محیط زیست نایین افزود: این مستند 52 دقیقه ای در سال های 1384 و 1385 در پناهگاه حیات وحش عباس آباد واقع در شهرستان های نائین و خور و بیابانک ساخته شده است.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">پناهگاه حیات وحش عباس آباد در 250 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی گفت: این فیلم مستند بقاء، حفاظت و احیای پلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد را پس از 40 سال به تصویر می کشد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">بیش از 600 فیلم از مشهورترین کمپانی های مستند ساز حیات وحش دنیا ، امسال به این جشنواره راه یافته بود.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">فیلم 'محیط بان و پلنگ' در گام اول بعنوان چهار فیلم برگزیده به رقابت پایانی این جشنواره راه یافت و در نهایت مقام اول بخش انسان و طبیعت را از آن خود کرد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین، زیستگاه مهمترین گونه‌های جانوری حمایت شده شامل یوزپلنگ آسیایی، پلنگ، گربه شنی، گربه وحشی، شاه روباه، کاراکال، کفتار، آهو، جبیر (نوعی غزال کمیاب)، هوبره، زاغ بور، وارانوس، افعی شاخدار، بُز، کل، میش وحشی و قوچ محسوب می شود.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">گ/8114/6027 خبرنگار: امیرحسین اکبری* انتشار: شکراللهی</p></div>